Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 01 maart 2008.

 1. Definities Klant: 
 • De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst heeft gesloten met R&S Diving.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen R&S Diving en een Klant op grond waarvan R&S Diving aan de Klant een Product of Producten levert.
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 • Product: de producten en diensten van R&S Diving die in het kader van de
 • Overeenkomst met de Klant aan de Klant worden aangeboden.
 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden:
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en alle aanbiedingen van R&S Diving.
 • R&S Diving heeft het recht de Algemene Voorwaarden een zijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.
 • R&S Diving zal daarbij de redelijke belangen van de Klanten in acht nemen.
 • De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door R&S Diving op haar website of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
 • Indien een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
 • Opzegging dient te geschieden door middel van een brief aan R&S Diving, Waterlei 48 7325 GH Apeldoorn.
 • Blijft een Klant gebruik maken van R&S Diving producten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht. 
 1. Inschrijving Kamer van Koophandel
 • R&S Diving is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer

kvk nr: 08118794. BTW nr: NL100092548B01

 1. Betaling
 • 100€ van het cursusgeld moet bij aan melding van de cursus worden betaald voor aanschaf van het les materiaal, het restant word voldaan bij aanvang van de cursus.
 • Indien blijkt dat de cursist door fysieke beperkingen niet in staat is om te duiken, wordt een deel van het cursusgeld terugbetaald.
 • De hoogte van deze restitutie wordt bepaald door R&S Diving.
 1. Prijzen
 • De op de internetsite vermeldde prijzen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.
 1. Les boeken
 • Indien beschikbaar worden les pakketen geleverd bij de cursus geleverd.
 • De prijs van de les pakketen zijn bij de cursus prijs inbegrepen.
 1. Opkomstverplichting
 • De Klant is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.
 • Indien hij te laat, of helemaal niet, komt opdagen, behoudt R&S Diving zich het recht voor de klant voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • De hoogte van deze kosten wordt bepaald door R&S Diving.
 • De Klant bepaalt, nadat de hoogte van de kosten aan hem zijn medegedeeld, of hij/ zij opteert voor beïndiging van de cursus of voor bijbetaling.
 • Bij beïndiging van de cursus krijgt de Klant een ‘referal’ mee waarop vermeld staat welke delen van de cursus hij met succes voltooid heeft.
 1. Vervoer
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor vervoer van zichzelf en van de door hem gebruikte materialen naar de locatie waar de theorie wordt gegeven en de duikstek en terug.
 1. Verantwoordelijk gebruikt materiaal
 • De klant is verplicht zorgvuldig met het materiaal dat hem door R&S Diving is verstrekt om te gaan.
 • Wanneer er desondanks toch spullen kwijtraken of beschadigd raken, worden de kosten van de schade naar redelijkheid op de klant verhaald.
 1. Privacy en gegevensbescherming
 • Op de overeenkomst, alsmede op alle met de uitvoering van de overeenkomst samenhangende handelingen van R&S Diving is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.
 • Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt.

Uitzonderingen hierop zijn

a.) de gegevens die de Klant op de brevetaanvraag invult. Deze zullen aan de betreffende brevetterende instantie worden verstrekt en vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregels van deze instantie vallen;

b.) in een noodgeval waarbij de klant niet meer beslissingsbekwaam is, zullen eventuele medische gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen.